Bezig met het laden van het formulier
Dit kan even duren...
Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor ondernemingen die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het ondernemingsnummer begint met 0 of 1, gevolgd door negen cijfers.

Lokale overheden zijn:

a) de gemeenten;
  b) de districten;
  c) de provincies;
  d) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  e) de samenwerkingsvormen, vermeld in deel 3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
  f) de intergemeentelijke onderwijsvereniging, vermeld in het decreet van 28 november 2008 betreffende de intergemeentelijke onderwijsvereniging;
  g) de welzijnsverenigingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
  h) de autonome verzorgingsinstellingen, vermeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
  i) de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie of een gemeente;
  j) de polders en de wateringen;
  k) de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten

(art. I.3, 5° Bestuursdecreet)

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die aan al deze voorwaarden voldoen:

a) minder dan 50 werknemers tewerkstellen

b) een jaaromzet hebben van maximaal 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro

c) beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium

(art. 1.1.3, 75° Energiedecreet)

Middelgrote ondernemingen zijn ondernemingen die aan al deze voorwaarden voldoen :
a) minder dan 250 werknemers tewerkstellen;

b) een jaaromzet hebben van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro;

c) beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium

(art. 1.1.3, 86° Energiedecreet).

Grote ondernemingen zijn ondernemingen die niet vallen in de categorie kleine of middelgrote onderneming

(art. 1.1.3, 62° Energiedecreet).